Bar Code (Thailand) Co.Ltd

sales@barcodethailand.com


+66 (0)2 347 7561

Hotline: 089 666 2867

WMSOneTM Warehouse Management System

WMSOneTM  Module Software เครื่องหมายการค้าของ บจก บาร์โค้ด(ไทยแลนด์) ซึ่งได้พัฒนาและส่งมอบมามากกว่า 10 ปี และเป็นระบบจัดการคลังสินค้าเจ้าแรกในประเทศไทยที่ทำงานบนระบบ คลาวด์คอมพิวเติ้ง (Cloud Computing) เชื่อมต่อกันเป็นระบบ คลัสเตอร์ (Cluster Network) ผ่านการจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยี่เวอร์ชวลไลเซชั่น (Virtualisation) เพื่อตอบสนองงานบริการต่าง ๆให้รองรับผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก และสามารถทำงานได้ทุกที่ ที่มีการเชื่อมต่อระบบ ระบบสนับสนุน บาร์โค้ด 1/2D อาร์เอฟไอดี (RFID) และสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆที่ต้องการนำค่าต่าง ๆจากอุปกรณ์นั้น ๆ เข้าระบบเพื่อการบันทึกข้อมูลและการวิเคราะห์.


นอกเหนือจากนั้น ระบบ WMSOneTM  Warehouse Management Systems ยังสามารถเชื่อมต่อกับ ERP ได้อัตโนมัติผ่านการเชื่อต่อตามช่องทางต่าง ๆ ซึ่งช่วยในการลดขั้นตอนการคีย์เข้าระบบและลดความผิดพลาด เพิ่มความรวดเร็ว แม่นยำและได้ข้อมูลที่เป็นแบบ เรลไทมส์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก www.wmsone.com หรือ www.thailand-rfid.com


WMSOneTM  Warehouse Management Systems Module is the trademark of Bar Code (Thailand) Ltd the cloud computing based solutions. WMSOneTM Warehouse Management System acts as the hub of your supply chain solution, integrating accounting/order and shipping software systems, Crystal Reports software, radio frequency (RFID) and barcode hardware, and warehouse automation equipment. Combining radio frequency and barcode technology with a robust, three-tiered, Internet-based architecture.


WMSOneTM Warehouse Managment System integrates seamlessly with many popular accounting/order-entry packages, including Microsoft Dynamics,SAP, SAP B1,Infor ERP, SAGE X3 Systems,and shipping systems to provide the warehousing link in your total supply chain solution. In addition,WMSOneTM Warehouse Management System integrates with the rest of the WMSOneTM Supply Chain Suite, making sure all of your applications are getting the right information in real time.  Check out some of the white papers and case studies to see how WMSOneTM Warehouse Management System performs in the real world.


WMSOneTM Warehouse Management System Features and Benefits: Minimize write-downs and write-offs Integration platform between the warehouse and your ERP,                 

> Order management, ecommerce or purchasing system(s)
> Wireless Picking and Receiving
> Order Management,Multi-Zone picking,Lots/Serial/Expiry,Kitting
> Container Receiving,License Plates,Carton Splitting,
> Putaway/Slotting,Multi-Location/Site Transfer 
> RMAs,Packaging Carousels/Conveyors,Multi-Company
> l3PL,Multi-Carrier Shipping Toolkit,RFID Toolkit / Report and Dashboard


WMSOneTM Warehouse Management System General Flow 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่จะช่วยในกระบวนจัดการคลังสินค้า การเก็บผลได้ในการผลิต และอื่น ๆสามารถศึกษาได้จาก www.wmsone.com หรือ www.thailand-rfid.com 

For more information how WMSOneTM  Warehosue Management empowering your business kindly hook up at www.wmsone.com or how to apply RFID soltuion for warehousing do visit www.thailand-rfid.com

  

RFID Solutions for Greater Visibility and Efficiency in SCM and WIP

RFID ช่วยให้การจัดการสินค้า ง่าย สะดวก รวดเร็ว แบบ Realtime

ระบบอาร์เอฟไอดี  หรือเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีช่วยให้กระบวนการทำงานงานรวดเร็วเมื่อเปรียบเที่ยบกับระบบ บาร์โค้ด ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน และเทคโนโลยี สามารถประยุกต์การใช้ใน ระบบคลังสินค้าเพื่อง่ายและสะดวกมากขึ้น สื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาในการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าได้ ข้อมูลการจัดวางสินค้ามีความถูกต้องแม่นยำ เก็บข้อมูลได้แบบ Real Time หรือใกล้เคียง Real Time ผลการตรวจนับสินค้าถูกต้องแม่นยำ ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทราบสถานะและตำแหน่งของสินค้าทันที และสามารถสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการ และสามารถที่จะบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงใน TAG เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับและอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บจก บาร์โค้ด (ไทยแลนด์) ได้ทำการติดตั้งระบบ RFID ให้กับหลายธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจห้องเย็นเพื่อกระบวนการจัดการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบย้อนกับพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลต่าง ๆเพื่อประโยชน์ในการจัดการ โดยระบบทำงานควบคู่กับ WMSOneTM Warehouse Management Systems  ที่ทำงานบนระบบ คลาวด์คอมพิวเติ้ง (Cloud Computing) เชื่อมต่อกันเป็นระบบ คลัสเตอร์ (Cluster Network) ผ่านการจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยี่เวอร์ววลไลเชซั่น ได้อย่างแม่นย่ำและหลักๆ ของอุปกรณ์ที่ที่ระบบต้องการมีดังนี้ สำหรับข้อมูลต่าง ๆเกี่ยวกับระบบ RFID สามารถศึกษาได้จาก www.thailand-rfid.com


All around the world, organizations like yours are realizing greater visibility into their inventory, increased operational efficiency and reduced cost with RFID solutions. From tracking livestock with microchips to using electronic passes to collect toll road charges and everything in between, RFID solutions can provide you with real-time tracking information so you always know where your inventory and critical business assets are located at any given time. Regardless of your RFID solutions needs, RFgen, and its mobile computing technology partners, can offer you a complete line of RFID products and services, including for more information and how RFID empowering your business please visit www.thailand-rfid.com

 


วีดีโอด้านบนเป็นระบบ WMSOneTM Work In Process Monitoring ที่เก็บผลได้จากสายการผลิตไก่โดยใช้ระบบ RFID ลดเวลาในการจดบันทึก และระบบเชื่อมต่อน้ำหนักจากเครื่องช่างอัตโนมัติ ความผิดพลาดเป็นศูนย์ โดยมีอุปกรณ์หลัก ๆ ดังนี้

เครื่องอ่าน อาร์เอฟไอดี RFID Fixed Reader

เครื่องอ่าน อาร์เอฟไอดี RFID Fixed Readerซึ่งจะเป็นตัวรับสัญญาจาก TAG แล้วส่งเข้าระบบเพื่อการประมวลผลและอื่นๆ โดยความถี่ที่อนุญาตให้ใช้ในประเทศไทยได้ที่ 825-925Mhz

อาร์เอฟไอดี แท็กส์

จะเป็นตัวส่งสัญญาไปสู่เครื่องอ่านและแท์กส์แต่ละชิ้นจะโดยบันทึกข้อมูลต่าง ๆหลังจากที่ส่งเข้าระบบแล้วระบบจะทำการประมวลผลและพร้อมก้ับส่งต่อให้ส่วนต่างๆเพื่อการวิเคราะห์และอื่น ๆ ต่อไป จากภาพข้างต้นทีม บจก บาร์โค้ด(ไทยแลนด์) ได้ออกแบบให้เสารับสัญญาส่งพลังงานมาที่ TAG ที่ติดไว้กับพาเลทเพื่อจะทำการ mapping ID ต่างๆ ทั้งเวลาแล้วส่งเข้าระบบเพื่อทำการประมวลผล เวลาที่นำสินค้าเข้า เวลานำสินค้า ออกและอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการตวจสอบย้อนกับโดยเฉพาะสินค้าที่มีอายุที่ต้องควบคุมการเคลื่อนย้ายตลอดเวลา หมายความว่าทุก พาเลทระบบจะสามารถติดตาม ตรวจสอบการเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา บจก บาร์โค้ด(ไทยแลนด์) ได้ทำการติดตั้งระบบแบบ turkey project อาร์เอฟไอดี ในการควบคุมคลังสินค้าและควบคุมการผลิต และการตรวจสอบย้อนกลัย Work In Process Monitoring สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศักษาได้ จาก www.wmsone.com


 

How does RFID work? A Radio-Frequency IDentification system has three parts:How does RFID work? A Radio-Frequency IDentification system has three parts:

A scanning antenna

A transceiver with a decoder to interpret the data

A transponder - the RFID tag - that has been programmed with information.

The scanning antenna puts out radio-frequency signals in a relatively short range. The RF radiation does two things:
It provides a means of communicating with the transponder (the RFID tag) 

It provides the RFID tag with the energy to communicate (in the case of passive TAG.
This is an absolutely key part of the technology; RFID tags do not need to contain batteries, and can therefore remain usable for very long periods of time (maybe decades).


The scanning antennas can be permanently affixed to a surface; handheld antennas are also available. They can take whatever shape you need; for example, you could build them into a door frame to accept data from persons or objects passing through. When an RFID tag passes through the field of the scanning antenna, it detects the activation signal from the antenna. That "wakes up" the RFID chip, and it transmits the information on its microchip to be picked up by the scanning antenna.

For more information how RFID empowering your business check the solution website www.wmsone.com or contact our RFID Expert Representation or visit www.thailand-rfid.com

 

Rugged Tablet

ALGIZ 8XPORTABLE AND POWERFUL FIELD COMPUTING

The ultra-mobile Algiz® 8X rugged tablet combines powerful computing with ultimate reliability in the toughest environments. It offers fast processing power along with user-friendly features and design, maximizing your efficiency on long days in the field.The ultra-mobile Algiz® 8X rugged tablet combines powerful computing with ultimate reliability in the toughest environments. It offers fast processing power along with user-friendly features and design, maximizing your efficiency on long days in the field.

The Algiz 8X is powered by a speedy Intel® Pentium processor with plenty of RAM and storage, for an update information please click below linked:  https://www.handheldgroup.com/handheld-rugged-mobile-computers/

 

The fully rugged Toughpad FZ-M1 sets the new benchmark for outdoor tablets making it ideal for field workforces in challenging environments. With its capacitive 10-finger multi-touch outdoor display and flexible configurations (integrated business expansion module), this Windows 10 Pro tablet has been designed to optimise the efficiency of field workers. It benefits from various connectivity options to ensure data is always available when needed and gives business users the legacy options they require in a compact, fully rugged and lightweight form factor. Never before has so much flexibility and performance been packed into such a compact, durable tablet with such great outdoor viewing capability. For an update products please click the link: https://en.business.panasonic.co.th/computer-product/toughpad/FZ-M1 and how FZ-M1 empowering your business please talk to our Sales Consultant or email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Steel Plate / OneWeightSystemTM

รับออกแบบและผลิต Steel Plate ฝัง RFID Tag หรือ Barcode Plate ที่ใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ และนอกเหนือจากนั้นยังทำการประกอบชุดอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในการเก็บผลได้จากสายการผลิตของแต่ละอุตสาหกรรมอีกด้วย

OneWeightSystemTM เป็นชุด kiosk ที่ได้ออกแบบและพัฒนาให้ทำงานในสายการผลิตโดยเฉพาะอุตสหกรรมด้านอาหารที่ต้องใช้วัสดุพิเศษในการกประกอบ เพื่อใช้ในการผลิต OneWeightSystem นั้นประกอบจาก 304 stainless steel และเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยสามารถออกแบบได้ตามการใช้งาน โดยหลัก ๆ ประกอบด้วย touch panel, electronic scale, RFID, WLAN และอื่น ๆ ชุด OneWeightSystemTM จะควบคุม โดย WMSOneTM Module ซอฟแวร์ 


OneWeightSystemTM kiosk system is special designed and built by Bar Code (Thailand) Ltd to support shopfloor application. The kiosk system built from 304 stainless and equipped with touch panel, electronic scale, RFID Reader and WLAN . The OneWeightSytemTM will control by WMSOneTM Module Software in real time and interface to ERP.

 

ทีมยังรับออกแบบสร้างและผลิตบาร์โค้ดแพต (barcode plate) ต่าง ๆ ตามที่ต้องการโดยผลิตจาก stainless, anodize, steel สามารถทำการมาร์ททั้ง 1/2D หรือสามารถที่จะผัง RFID TAG เข้าได้ด้วยในบางแอฟฟิเคชั้น และหลัก ๆที่จะใช้ บาร์โค้ดแพตสำหรับงานติดทรัพย์สิน พาเลท รถยนต์ อุปกรณ์ที่อยู่กับความร้อน หรือที่มีน้ำมันและอื่น ๆ โดยขนาดและความหนาสามารถออกแบบได้ตามความต้องการ

 


We design and make barcode plate for all application need and be customized with scannable and human readable barcodes for plate identification and sample traceability and support for 1/2D

บจก บาร์โค้ด (ไทยแลนด์) ยังมีทีมออกแบบและติดตั้ง บาร์โค้ด โลเคชั่น หรืออาร์เอฟ ไอดี เพื่อใช้งานในการควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้า และอื่น ๆ โดยบาร์โค้ด โลเคชั้น หรือ อาร์เอฟ ไอดี นั้นจะออกแบบเป็นชนิดพิเศษ เพื่อความคงทนถาวร

Barcode and Mobile Solution/ RFID

บจก บาร์โค้ด(ไทยแลนด์) โมบายโซลูชั่นส์ ได้ออกแบบให้ทำงานควบคู่กับระบบไร้สายและทำงานแบบ เรลไทมส์โดยเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ เข้ากับระบบจัดการคลังสินค้า ระบบสินค้าคงคลัง หรือระบบตรวจสอบในการผลิต ระบบสนับสนุนการป้อนข้อมูลผ่านระบบบาร์โค้ด หรือ อาร์เอฟไอดี และทำงานได้ทั้งแบบเรลไทมส์และระบบแบ็ด (Batch Operation) ระบบสนับสนุนภาษาทไย และภาษาอังกฤษ และยังสามารถที่จะออกแบบและพัฒนาตามกลุุ่มธุรกิจได้อีกด้วย การใช้งานง่าย ไม่สับซ้อน และทีม ยินดีที่จะให้คำปรึกษา พัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการสูงสุด บจก บาร์โค้ด(ไทยแลนด์) โมบายโซลูชั่นส์ ได้ออกแบบให้ทำงานควบคู่กับระบบไร้สายและทำงานแบบ เรลไทมส์โดยเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ เข้ากับระบบจัดการคลังสินค้า ระบบสินค้าคงคลัง หรือระบบตรวจสอบในการผลิต ระบบสนับสนุนการป้อนข้อมูลผ่านระบบบาร์โค้ด หรือ อาร์เอฟไอดี และทำงานได้ทั้งแบบเรลไทมส์และระบบแบ็ด (Batch Operation) ระบบสนับสนุนภาษาทไย และภาษาอังกฤษ และยังสามารถที่จะออกแบบและพัฒนาตามกลุุ่มธุรกิจได้อีกด้วย การใช้งานง่าย ไม่สับซ้อน และทีม ยินดีที่จะให้คำปรึกษา พัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการสูงสุด


Barcode solutions for mobile devices provide your workforce with access wherever they are and is essential to make your business efficient, profitable and successful. With Bar Code (Thailand) Ltd barcode and mobile solution we have Mobile computers are productivity enhancing tools that empower your workforce wherever their workday takes the in the warehouse, on the shop floor, in the field or in the freezer. But which mobile computers are the right ones for your specific business needs?Barcode solutions for mobile devices provide your workforce with access wherever they are and is essential to make your business efficient, profitable and successful. With Bar Code (Thailand) Ltd barcode and mobile solution we have Mobile computers are productivity enhancing tools that empower your workforce wherever their workday takes the in the warehouse, on the shop floor, in the field or in the freezer. But which mobile computers are the right ones for your specific business needs?
There are so many different vendors and types of mobile computing devices to choose from—all differing in terms of features, performance, durability, reliability and cost. The productivity of your workers and your bottom-line depend on you choosing the right devices for your business.
As your total solutions partner, Bar Code (Thailand) Ltd can guide you through the research and selection process. We have strategic partner relationships with the leading mobile computer manufacturers and can provide you with the exact mobile computers you need, including:

RFID SYSTEMS

โครงสร้างการเชื่อมต่อระบบจากอุปกรณ์บาร์โค้ด อาร์เอฟไอดี หรืออุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ หลังจากที่ข้อมูลต่าง ๆ ส่งผ่านระบบ WLAN แล้ว ระบบซอฟแวร์ จะประมลผลแบบ เรียทไทส์ และถ้ามีการเชื่อมต่อกับระบบ ERP ข้อมูลต่าง ๆจะเชื่อมต่ออัตโนมิัต ผ่านทางโมดูลต่าง ๆเช่น โมดูลการจัดซื้อ โมดูลการขาย โมดูลการตรวจนับเป็นต้น กระบวนการเชื่อมต่อก็เป็นสิ่งสำคัญทีมงานได้ออกแบบกระบวนที่เรียกว่า Interface Logs ซึ่งสามารถที่จะตรวจสอบการเชื่อมต่อได้ว่าสมบูรณ์หรือไม่และนี่คือส่วนหนึ่งที่ทีมงานได้พัฒนา ออกแบบและส่งมอบ


The sample system diagram once the transaction from input devices be captured the transaction will transfer to WLAN system and after that WMSOneTM Warehouse Management System module will manage and once system require interface the interface logs will create automatically and the interface modules are: Goods Receipt / Goods Issue, Goods Transfer and Stock Take.

ตัวอย่าง application on hand held terminal ที่ทีมได้พัฒนาและส่งมอบให้กับ PTT Exploration and Productions PCL ซึ่งระบบจะทำการเชื่อมต่อกับ MRO ERP เพื่อทำการรับ เบิก จ่าย โอนย้าย อะไหล่ซ่อมบำรุงต่าง ๆ ก่อจะทำการเชื่อมต่อ transaction ต่าง ๆกับเข้าระบบอีกครั้งเพื่อให้สองระบบทำงานแบบ เรีลทไทม์ ตัวอย่าง application on hand held terminal ที่ทีมได้พัฒนาและส่งมอบให้กับ PTT Exploration and Productions PCL ซึ่งระบบจะทำการเชื่อมต่อกับ MRO ERP เพื่อทำการรับ เบิก จ่าย โอนย้าย อะไหล่ซ่อมบำรุงต่าง ๆ ก่อจะทำการเชื่อมต่อ transaction ต่าง ๆกับเข้าระบบอีกครั้งเพื่อให้สองระบบทำงานแบบ เรีลทไทม์ 


The sample of  Graphic User Interface we have designed and implementation for PTT Exploration and Production PCL the application on hand held will interface to MRO System via WLAN real time and each location will able to monitoring stock, movement etc.

 

Label Design Software

โปรแกรมออกแบบฉลากสินค้า

Seagull Scientific ครองตำแหน่งผู้นำและปฏิวัติวงการออกแบบซอฟต์แวร์ฉลากและบาร์โค้ดมาตั้งแต่ปี 1985 ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ Windows สำหรับเครื่องพิมพ์ฉลากเพื่ออุตสาหกรรมเป็นครั้งแรกของโลก รวมทั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Windows รุ่นแรกๆ ในวันนี้ ซอฟต์แวร์พิมพ์และออกแบบ BarTender สำหรับฉลาก บาร์โค้ด RFID และการ์ดชั้นนำทางอุตสาหกรรมของเราเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้จำนวนหลายแสนคนมากกว่า 150 ประเทศ สำหรับข้อมูลต่าง ๆ และซอฟแวร์สำหรับทดสอบ สามารถทำการดาวโลดส์ ได้ตามลิ้งค์ http://www.seagullscientific.com/


Bartender SoftwareBartender Software


BarTender® software enables organizations around the world to improve safety, security, efficiency and compliance by creating and automating the printing and control of labels, barcodes, RFID tags, plastic cards and more. The world’s largest companies and hundreds of thousands of small businesses rely on BarTender to help them:

การออกแบบสติกเกอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม

การออกแบบสติกเกอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมสามารถทำได้ง่ายด้วยการใช้ซอฟแวร์ของ Bartender โดยซอฟแวร์สามารถดึงข้อมูลผ่านทางช่องทาง ODBC, Excel, TXT และอื่น ได้ ง่าย สะดวก และการทำงานยังสามารถเชื่อมต่อในระบบเน็ตเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีฟังสั้นช์ต่าง ๆที่สามรถเชื่อมต่อระบบ ERP เช่น SAP, JDEdword และอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับซอฟแวร์สำหรับทดสอบสามารถทำการ ดาวโลดส์ได้ตามลิ้งค์ การออกแบบสติกเกอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมสามารถทำได้ง่ายด้วยการใช้ซอฟแวร์ของ Bartender โดยซอฟแวร์สามารถดึงข้อมูลผ่านทางช่องทาง ODBC, Excel, TXT และอื่น ได้ ง่าย สะดวก และการทำงานยังสามารถเชื่อมต่อในระบบเน็ตเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีฟังสั้นช์ต่าง ๆที่สามรถเชื่อมต่อระบบ ERP เช่น SAP, JDEdword และอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับซอฟแวร์สำหรับทดสอบสามารถทำการ ดาวโลดส์ได้ตามลิ้งค์ http://www.seagullscientific.com/


Accelerate the speed of goods moving through the supply chain Get the right medication to the right patient at the right time Inform workers how to handle hazardous substances safely Tell a parent that a snack has an ingredient to which their child is allergic Track a food-borne illness back to the field where it started Reduce shrinkage on the retail shop floor And much more for the demo software and printer driver please check the link: http://www.seagullscientific.com/

Networking

ระบบจัดการคลังสินค้าต้องการการสนับสนุนจากระบบ WLAN หรือระบบเน็ตเวิร์คเพื่อส่งต่อข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู้ระบบจัดการคลังสินค้าหรือระบบอื่นๆ การออกแบบระบบเน็ตเวิร์คก็เป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้น ๆที่จะต้องพิจารณาให้การออกแบบสอดคล้องความต้องกการ การออกแบบทีผิดพลาดจะกระทบต่อการทำงานและเกิดคอขวดได้ในอนาคต ดังนั้นระบบเน็ตเวิร์คต่างๆ ที่ทีมได้ออกจะพิจาณาถึงการใช้งานเพื่อตอบสนองกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดในกระบวนการจัดส่ง การจัดเก็บและการะบวนการตรวจสอบ โดยทีมใช้ AirMaget ในการตรวจสอบสัญญาณทุกครั้งก่อนที่จะมีการติดตั้ง และนอกจากนี้ยังให้บริการ ตรวจสอบสัญญา WIFI /WLAN พร้อมกับรายงานการครอบคุมสัญญาณเพื่อการตัดสินใจในการติดตั้งระบบ WLAN ต่อไป


In a warehouse environment, getting wireless and mobile technology to function like it’s supposed to can be a daunting taskvast areas filled with metal racks, countless wireless and mobile devices, moving vehicles, constantly-changing environmental conditions, and no universal Ethernet network all add up to an big connectivity challenge. As a mobile computing solutions provider, WLAN and its network technology partners offer industry leading, full featured networking and wireless solutions that can provide your mobile workforce with wired and wireless access to your enterprise data, including:In a warehouse environment, getting wireless and mobile technology to function like it’s supposed to can be a daunting task—vast areas filled with metal racks, countless wireless and mobile devices, moving vehicles, constantly-changing environmental conditions, and no universal Ethernet network all add up to an big connectivity challenge. As a mobile computing solutions provider, WLAN and its network technology partners offer industry leading, full featured networking and wireless solutions that can provide your mobile workforce with wired and wireless access to your enterprise data, including:


 

Software and Development Services

นอกเหนือจาก WMSOneTM Warehouse Management System Module แล้ว บจก บาร์โค้ด (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการเต็มรูปแบบของการออกแบบระบบซอฟแวร์ต่าง ๆพร้อมทั้งบริการพัฒนาซอฟต์แวร์จากการรวบรวมความต้องการ การเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาและส่งมอบและการใช้งาน ทีมยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟแวร์ ที่มีประสบกรณ์ในการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทั้งนักธุรกิจ และข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการ


Bar Code (Thailand) Ltd offers a full range of life-cycle Software Development services,from requirements gathering and definition, through the delivery and deployment of solutions.Our custom software development professionals bring years of experience in developing commercial software applications, products to meet both the business and technical requirements of a project.


การเก็บผลได้จากการผลิตแบบเรียทไทส์นั้นมีความจำเป็นอย่างมากต่อการวิเคราะห์ผลได้ว่าในการเก็บผลได้จากการผลิตแบบเรียทไทส์นั้นมีความจำเป็นอย่างมากต่อการวิเคราะห์ผลได้ว่าในกระบวนการผลิตแต่ละครั้งมีผลได้มากน้อยอย่างไร และข้อมูลส่วนหนึ่งยังสามารถนำไปวางแผนการผลิตได้ ทีม บจก บาร์โค้ด (ไทยแลนด์)เชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนานและประมวลผลต่าง ๆตามที่ลูกค้าต้องการ ระบบพัฒนาให้สนับสนุนการทำงานบน Windows, Windows Mobileหรือ IPhone ได้และทุกการเคลื่อนไหวสามารถตรวจสอบและนำข้อมูลวิเคราะห็ได้ตลอด 24/7การออกแบบพัฒนาใช้ .NET, SQL2000 Database,

• Visual Studio 2003
• SAP Connector for .NET 2.0
• A connection and valid credentials for an SAP application server
• Visual Studio 2005
• Microsoft .NET Framework 2.0 (for runtime environment)

ระบบสามารถรองรับการทำงานแบบ on line และแบบ off line อัตโนมัติหมายความว่าถ้าการเชื่อมต่อ    ระบบสามารถรองรับการทำงานแบบ on line และแบบ off line อัตโนมัติหมายความว่าถ้าการเชื่อมต่อระหว่างระบบและ ERP ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ผู้ใช้งานยังสามารถใช้ระบบทำงานได้ต่อไปพร้อมทั้งมีฟังชั่นส์เชื่อมต่อกับระบบ ERP เพื่อการประมวลผลแบบเรียลไทส์ด้วย

 

 

Barcode Scanner

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner ที่ใช้ในการจัดการสินค้า ร้านค้าปลีกและอื่น ๆ สามารถศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่อับเดทได้โดยตรงจากหน้าแว็ปไซด์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยคลิ๊กตามลิงค์ 

Honeywell / Intermec ADIC

https://www.honeywellaidc.com/en-sg/products/barcode-scanners/general-duty

Datalogic

https://www.datalogic.com/eng/automatic-data-capture/mobile-computers/vehicle-mount-computers-pg-45.html

DSIC

http://www.dsic.co.kr/ENG/sub02/sub01_03.html

หรือถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าต่างๆ รายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าค้าสามารถติดต่อผูู้เชี่ยวชาญได้ที่ โทร 089 666 2867 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Barcode Computer / HandHeld Scanner

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Barcode Scanner Handheld scanner ที่ใช้ในการจัดการสินค้า ร้านค้าปลีกและอื่น ๆ สามารถศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่อับเดทได้โดยตรงจากหน้าแว็ปไซด์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยคลิ๊กตามลิงค์ 

Honeywell / Intermec ADIC

https://www.honeywellaidc.com/en-sg/products/barcode-scanners/general-duty

Datalogic

https://www.datalogic.com/eng/automatic-data-capture/mobile-computers/vehicle-mount-computers-pg-45.html

DSIC

http://www.dsic.co.kr/ENG/sub02/sub01_03.html

หรือถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าต่างๆ รายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าค้าสามารถติดต่อผูู้เชี่ยวชาญได้ที่ โทร 089 666 2867 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นอกเหนือจากอุปกรณ์บาร์โค้ด อาร์เอฟไอดี แล้ว บจก บาร์โค้ด (ไทยแลนด์) ยังให้จัดจำหน่าย สติกเกอร์และ ริบบอนอีกด้วย ออกแบบ ตัดตามขนาดที่ต้องการ ราคาเหมาะสม และส่งมอบตามกำหนดอย่างแม่นยำ. 


 

 

ริบบอน / Ribbon

บจก บาร์โค้ด (ไทยแลนด์) เลือกสรรค์ ริบบอนที่มีคุณภาพสูงเข้ามาจำหน่ายจากผู้ผลิตที่หลากหลาย ตั้งแต่ Azza, Richo, Datamax, Zebra และมีหลากหลายขนาดตามต้อง และนอกจากนั้นริบบอนแต่ละชนิดการใช้งานจะไม่เหมือนกัน สำหรับรายละเอียดต่างๆ สามารถสอบถามได้จาก ผู้เชี่ยวชาญ

  สติกเกอร์ / Sticker 

รับผลิตสติกเกอร์ตามขนาดที่ต้องการด้วยเครื่องที่ทันสมัย และสามารถพิมพ์สี่สี ตามรูปแบบหรือการออกแบบของผู้ใช้งาน ราคาย่อมเยาว์