Get In Touch +66 (0)2 347 7571 Hotline: 089 666 2867  
                                                 sales@barcodethailand.com

Warehouse Management Systems

แนวคิดเกี่ยวกับ คลังสินค้า

แนวคิดเกี่ยวกับ คลังสินค้า

1. สินค้าคงคลัง หมายถึง สินค้าหรือวัตถุที่เก็บรักษาไว้เพื่อประโยชน์

        ต่อไปในอนาคต
2.ประเภทของสินค้าคงคลัง แบ่งตามลักษณะสินค้าได้ 3 ประเภท คือ
  2.1 วัตถุดิบ (raw materials)
2.2 สินค้าระหว่างผลิต (work-in-proces)
2.3 สินค้าสำเร็จรูป (finihe goods)

3. ลักษณะและความสำคัญของระบบสินค้าคงคลัง มีดังนี้

    3.1 มีการกำหนดหน้าที่และแผนการดำเนินการต่าง ๆ
    3.2 มีการกำหนดแผนการดำเนินงานด้านการบัญชีสินค้าคงคลัง
    3.3 มีการควบคุมสินค้าคงคลังที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบ
          และนโยบายของผู้บริหารแต่ละระดับ
    3.4 มีความแตกต่างระหว่างสินค้าคงคลังที่บันทึกไว้กับสินค้าคงคลัง
          ที่มีอยู่จริงน้อยที่สุด
    3.5 มีข้อมูลสินค้าคงคลังที่สามารถวินิจฉัยสั่งการด้านธุรกิจในเวลาที่                   ต้องการ

4.  องค์ประกอบในการดำเนินการระบบสินค้าคงคลัง

4.1 การจัดการสินค้าคงคลัง
4.2 ระบบคอมพิวเตอร์
4.3 ความถูกต้องของข้อมูล
4.4 การสนับสนุนจากผู้บริหาร
4.5 ความรู้ของผู้ใช้ระบบสินค้าคงคลัง

 

 

 

WMSOneTM Warehouse Management System เป็นอีกหนึ่งระบบ
ที่ได้พัฒนาและส่งมอบให้กับหลายๆบริษััทฯ ระบบทำงานบน คลาว์คอมพิวติ้ง
ซิลเต็มไม่จำเป็นต้องเพิ่มเติมอุปกรณ์สามารถทำงานได้ทุกที่ ที่มีการเชื่อมต่อ
ระบบเข้ากับอินเตอร์เน็ต สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษา
ได้จาก www.wmsone.comwww.wmsone.comwww.wmsone.com

 

                                                                                                                 Back to Top