Get In Touch +66 (0)2 347 7571 Hotline: 089 666 2867  
                                                 sales@barcodethailand.com

RFID Solutions for Greater Visibility and Efficiency in SCM and WIP

   RFID ช่วยให้การจัดการสินค้า ง่าย สะดวก รวดเร็ว แบบ Realtime

ระบบอาร์เอฟไอดี  หรือเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีช่วยให้กระบวนการทำงานงานรวดเร็วเมื่อเปรียบเที่ยบกับระบบ บาร์โค้ด ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน และเทคโนโลยี สามารถประยุกต์การใช้ใน ระบบคลังสินค้าเพื่อง่ายและสะดวกมากขึ้น สื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาในการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าได้ ข้อมูลการจัดวางสินค้ามีความถูกต้องแม่นยำ เก็บข้อมูลได้แบบ Real Time หรือใกล้เคียง Real Time ผลการตรวจนับสินค้าถูกต้องแม่นยำ ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทราบสถานะและตำแหน่งของสินค้าทันที และสามารถสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการ และสามารถที่จะบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงใน TAG เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับและอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บจก บาร์โค้ด (ไทยแลนด์) ได้ทำการติดตั้งระบบ RFID ให้กับหลายธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจห้องเย็นเพื่อกระบวนการจัดการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบย้อนกับพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลต่าง ๆเพื่อประโยชน์ในการจัดการ โดยระบบทำงานควบคู่กับ WMSOneTM  Warehouse Management Systems  ที่ทำงานบนระบบ คลาวด์คอมพิวเติ้ง (Cloud Computing) เชื่อมต่อกันเป็นระบบ คลัสเตอร์ (Cluster Network) ผ่านการจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยี่เวอร์ววลไลเชซั่น ได้อย่างแม่นย่ำและหลักๆ ของอุปกรณ์ที่ที่ระบบต้องการมีดังนี้ สำหรับข้อมูลต่าง ๆเกี่ยวกับระบบ RFID สามารถศึกษาได้จาก www.thailand-rfid.com www.thailand-rfid.com 

All around the world, organizations like yours are realizing greater visibility into their inventory, increased operational efficiency and reduced cost with RFID solutions. From tracking livestock with microchips to using electronic passes to collect toll road charges and everything in between, RFID solutions can provide you with real-time tracking information so you always know where your inventory and critical business assets are located at any given time. Regardless of your RFID solutions needs, RFgen, and its mobile computing technology partners, can offer you a complete line of RFID products and services, including for more information and how RFID empowering your business please visit www.thailand-rfid.com www.thailand-rfid.com 


 

     เครื่องอ่าน อาร์เอฟไอดี RFID Fixed Reader

ซึ่งจะเป็นตัวรับสัญญาจาก TAG แล้วส่งเข้าระบบเพื่อการประมวลผลและอื่นๆ โดยความถี่ที่อนุญาตให้ใช้ในประเทศไทยได้ที่ 825-925Mhz

อาร์เอฟไอดี แท็กส์

จะเป็นตัวส่งสัญญาไปสู่เครื่องอ่านและแท์กส์แต่ละชิ้นจะโดยบันทึกข้อมูลต่าง ๆหลังจากที่ส่งเข้าระบบแล้วระบบจะทำการประมวลผลและพร้อมก้ับส่งต่อให้ส่วนต่างๆเพื่อการวิเคราะห์และอื่น ๆ ต่อไป

จากภาพข้างต้นทีม บจก บาร์โค้ด(ไทยแลนด์) ได้ออกแบบให้เสารับสัญญาส่งพลังงานมาที่ TAG ที่ติดไว้กับพาเลทเพื่อจะทำการ mapping ID ต่างๆ ทั้งเวลาแล้วส่งเข้าระบบเพื่อทำการประมวลผล เวลาที่นำสินค้าเข้า เวลานำสินค้า ออกและอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการตวจสอบย้อนกับโดยเฉพาะสินค้าที่มีอายุที่ต้องควบคุมการเคลื่อนย้ายตลอดเวลา หมายความว่าทุก พาเลทระบบจะสามารถติดตาม ตรวจสอบการเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา บจก บาร์โค้ด(ไทยแลนด์) ได้ทำการติดตั้งระบบแบบ turkey project อาร์เอฟไอดี ในการควบคุมคลังสินค้าและควบคุมการผลิต และการตรวจสอบย้อนกลัย Work In Process Monitoring สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศักษาได้ จาก www.wmsone.comwww.wmsone.com


 

 

 

 

 How does RFID work? A Radio-Frequency IDentification system has three parts:

A scanning antenna

A transceiver with a decoder to interpret the data

A transponder - the RFID tag - that has been programmed with information.

The scanning antenna puts out radio-frequency signals in a relatively short range. The RF radiation does two things:

It provides a means of communicating with the transponder (the RFID tag) AND

It provides the RFID tag with the energy to communicate (in the case of passive TAG.

This is an absolutely key part of the technology; RFID tags do not need to contain batteries, and can therefore remain usable for very long periods of time (maybe decades).

The scanning antennas can be permanently affixed to a surface; handheld antennas are also available. They can take whatever shape you need; for example, you could build them into a door frame to accept data from persons or objects passing through.

When an RFID tag passes through the field of the scanning antenna, it detects the activation signal from the antenna. That "wakes up" the RFID chip, and it transmits the information on its microchip to be picked up by the scanning antenna.

 

For more information how RFID empowering your business check the solution website www.wmsone.comwww.wmsone.com or contact our RFID Expert Representation or visit www.thailand-rfid.comwww.thailand-rfid.com

 
 

                                                                                                                 Back to Top